Lenhovda Idrottsförening GDPR information - kamerabevakning

Kontakt: info@lenhovdaif.se

Kamerabevakning

Varför använder vi kameraövervakning?

Lenhovda IF och Föreningen Borgen (föreningarna) använder kameraövervakning med syftet att förebygga och försvåra: brottsliga gärningar inom och utom byggnader där föreningarna bedriver verksamhet, skydda medlemmar och besökare samt föreningarnas egendom från brott och olyckor.

Vilken typ av kameraövervakning använder vi samt på vilken rättslig grund?

 • Övervakning och inspelning av video inom området
  Syftet med detta är att upprätthålla en trygg miljö för medlemmar och besökare samt att förhindra brottslig aktivitet så som stöld och skadegörelse. Kameraövervakningen utgör ett stöd i föreningarnas förebyggande arbete mot allvarliga händelser som utgör hot mot egendom samt vid utredning av brott som skadegörelse, och stöld. Övervakningen fyller också en funktion för att stävja vistelse av obehöriga på tak och runt fastigheterna.
  Rättslig grund: Kameraövervakningen sker med stöd av regelverket för intresseavvägning. Det bedöms finnas ett berättigat intresse att behandla uppgifterna för angivna ändamål.
 • Lagring av specifika inspelningar och händelser
  Syftar till att, som del av polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning, säkra bevismaterial för vidare befordran till polismyndighet.
  Rättslig grund: Vi hanterar personuppgifter med stöd av "rättslig skyldighet" när vi lagrar och vidarebefordrar uppgifter till polismyndighet som del i pågående polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning.
 • Kategorier av personuppgifter
  Inspelat material av rörelser på de platser där kameror satts upp för ovan nämnda ändamål. Föreningarna säljer eller förmedlar inga uppgifter, dock kan uppgifter komma att behandlas av personuppgiftsbiträden, det vill säga företag som anlitats för säkerhet och drift av system för kamerabevakning. Denna part får dock inte använda uppgifterna för något annat ändamål än att tillhandahålla tjänster de anlitas för av föreningarna.

 

Vem har tillgång till kameraövervakningen?

Tillgången till föreningarnas kameraövervakning är begränsad till en grupp behöriga samt behörig personal i de företag som har till uppgift att hantera och som förvaltar kameraövervakning. Uppgifter kan också komma att behandlas av polismyndighet där rättslig aspekt föreligger.

Hur länge sparas inspelat material?

Inspelat material sparas normalt i 14 dagar. Material kan komma att sparas längre om det behövs för att följa specifika lagkrav eller om materialet är bevis i pågående juridisk process. I dessa fall raderas materialet så fort syftet med att spara det  upphört.

 

Vem har rätt att begära ut information?

Du har rätt till information om när och hur dina personuppgifter (i detta fall bilderna) behandlas, och ibland även rätt att få dem rättade, raderade eller begränsade. Du har även rätt att hos den personuppgiftsansvarige begära information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag.

Hos oss är LIF styrelse personuppgiftsansvarig för föreningens behandling av personuppgifter. För att utöva dina rättigheter ska du därför vända dig till oss. Det gör du enklast genom att skicka e-post till info@lenhovdaif.se.

Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos tillsynsmyndigheten. 

Kontaktuppgifter hittar du på Integritetsskydds myndigheten  webbplats.


Vi följer de lagar och regler som gäller i Kamerabevakningslagen (SFS 2018:1200).

kamerajpg

Symbolen för kamerabevakning sätts upp när vi har bevakning med kamera.Läs mer om vår verksamhet på. Lenhovda IF hemsida http://laget.se/lenhovdaif