Sammandrag av ”Konsekvensbedömning”, avseende kameraövervakning av de fastigheter som Lenhovda Idrottsförening och föreningen Borgen använder.

(föreningarna).

 Av artikel 35.1 i Dataskyddsförordningen följer att den personuppgifts-ansvarige (styrelsen) ska utföra en konsekvensbedömning om en typ av behandling sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter. Konsekvensbedömningen ska som huvudregel utföras innan en behandling påbörjas.

 För att kunna bedöma riskerna för enskildas friheter och rättigheter tar föreningarna ett helhetsgrepp om situationen och bedömer olika faktorer i personuppgiftsbehandlingen.

 

Det finns fyra grundläggande krav på vad en konsekvensbedömning ska innehålla.

 •       en systematisk beskrivning av den planerade behandlingen och behandlingens   syfte

•       en bedömning av om behandlingen är nödvändig och proportionerlig i förhållande till syftet med den

•       en bedömning av riskerna för de registrerades rättigheter och friheter

•       de åtgärder som planeras för att hantera riskerna och för att visa att dataskyddsförordningen efterlevs.

 En enda konsekvensbedömning kan användas för att bedöma flera behandlingar som liknar varandra vad gäller art, omfattning, innehåll, ändamål och risker.

 

Avhjälpa risker

Föreningarna anser att behandlingen av personuppgift – i detta fall kameraövervakning - är nödvändig och proportionerlig i förhållande till syftet. Syftet att uppnå full brottsprevention anses ej kunna mötas med andra medel än just kameraövervakning.

 

Motiv

Föreningarna har sin verksamhet och i området och på Lenhovda idrottsplats. För att skapa en lugn och trygg miljö kring fastigheterna är kameraövervakning en bra lösning. Skadegörelse och inbrottsförsök har tyvärr blivit vardag på fastigheterna. Ett flertal polisanmälningar har gjorts den senaste tiden. Vid flera tillfällen har personer vistats på taken. Detta kan få katastrofala följder vid ett fall från taket. Vi tror att kameraövervakningen får en lugnande och avskräckande effekt på dessa tilltag.

 

Öppenhet och ansvarsskyldighet

Föreningarna har installerat kameror vid följande platser:

 •       Kamera 1. Monterad på entrébyggnad till ishallen för att täcka ishallens fasad mot söder. Där finns personalingång till kansli och fönster partier till konferensrum.

•       Kamera 2. Monterad på entrébyggnad för att täcka glaspartier på läktaren och cafeterian.

•       Kamera 3. Monterad på boulehallens östra gavel för att täcka fasaden och dess dörrar och fönster.

•       Kamera 4. Monterad i taknocken på kaffestuga för att täcka paviljong och dess fönsterpartier.

•       Kamera 5. Monterad taknocken på servicebyggnad för att täcka östra fasaden på Borgen.

•       Kamera 6. Monterad på taket på Borgen för att täcka taket och de solceller som finns där.

•       Kamera 7. Monterad i taknocken på garage för att täcka padelbanor och utegym.

Föreningarna övervakar INTE, mer än nödvändigt kring byggnaderna utan målet är fasader, fönster, dörrar och tak till fastigheterna. Naturligtvis övervakas inte offentliga ytor mer än nödvändigt. Idrottsplatsen, campingen och Sjöparken och badet övervakas inte.


föreningarna har gjort kameraövervakningen känd genom:

•       tydliga skyltar vid entréer och lämpliga ställen

•       anslag på anslagstavlor

•       på hemsida www.lenhovdaif.se

och på hemsidan även publicerat denna Konsekvensbeskrivning och föreningarnas GDPR Integritetspolicy.

Det är föreningarnas tydliga ambition att alla som besöker området på intet vis skall undgå information om att de är i ett bevakat område enligt ovan.

  

Vi omprövar riskbedömningen kontinuerligt

Föreningarna avser att ompröva bedömningen av riskerna flera gånger under utvecklingsprocessen, minst en gång per år. I synnerhet om behandlingen förändras på ett sätt som kan påverka risken, till exempel om kameraövervakningen utökas över tid. Det är föreningarnas ambition att värna alla och envars personuppgifter.

 

Uppgifter som samlas in – och hur

•       De 7 st kameror reagerar på rörelse och spelar automatiskt in när någon kommer i närheten samt kontinuerlig lagring under de mörka timmarna på dygnet, från skymning till gryning.

•       Den rättsliga grunden är s.k. intresseavvägning, till föreningarnas fördel

•       Ändamålet med filmerna är endast preventivt i brottshänseende

•       Filmerna kommer ej att behandlas, förmedlas till annan part eller på annat sätt förädlas på något sätt

•       Filmerna raderas med automatik efter fem 14 dagar

•       En grupp av föreningarna utsedda personer har access till filmat material och installatören som har service på kamerasystemet.

•       Endast då det av polisiära eller brottspreventiva skäl finns fog, får dessa personer ta del av filmat material

•       Endast då det finns en potentiell rättslig grund, får de av föreningarna utsedda personerna visa eller anmäla filmavsnitt till utomstående, och då endast till vederbörande Polismyndighet. Filmmaterialet raderas när utredningen är klar hos myndigheten.

 

Vad föreningarna inte gör med filmat material ?

•       Vi utvärderar eller poängsätter inte människor

•       Vi behandlar inte personuppgifter i syfte att fatta automatiska beslut som har rättsliga följder eller liknande betydande följder för den registrerade

•       Vi utför inte systematisk övervakning människor, till exempel genom kameraövervakning av en allmän plats

•       Vi behandlar inte känsliga personuppgifter eller uppgifter som är mycket personliga

•       Vi behandlar inte personuppgifter i stor omfattning

•       Vi kombinerar inte personuppgifter från två eller flera källor

•       Vi behandlar inte personuppgifter på ett sätt som hindrar de registrerade från att få tillgång till en tjänst eller ingå ett avtal

Föreningarna bedömer kontinuerligt den risk som uppkommer vid era personuppgiftsbehandlingar, i detta fall filmat material av personer som rör sig vid fastigheterna.


Föreningarna bedömer att risken för intrång i följande:

•       Er yttrandefrihet

•       Er tankefrihet

•       Er fria rörlighet

•       Rådande förbud mot diskriminering

•       Er rätt till frihet, samvete och religion

ej påverkas av den förekommande kameraövervakningen vid fastigheterna i området enligt ovan.

 

  

Datum: 2021-12-14   Lenhovda Idrottsförening/ Styrelsen

 Adress: Sjögatan 1, 364 42 Lenhovda

 Mail: info@lenhovdaif.se